وزارت دفاع الجزایر: هلاکت فرد تحت تعقیب پس از 20 سال!