گفت و شنود / می‌خواهم بیماری «پُست تراوماتیک استرس دیس اُردر» بگیرم