کودکانی که ناخن‌ خود را می خورند، بیشتر زگیل می زنند