اختیاراتم را با هیچ‌کس تقسیم نمی‌کنم / وامدار روحانی هستم