علمای دربند بحرین زندان را به دانشکده تبدیل کرده‎اند