کارلو آنچلوتی در حال کشیدن سیگار شکار دوربین‌ها شد