طراحی سعودی‌ها برای نابودی سایر شاخه‌های اخوان‌المسلمین/ وهابیون در کمین حماس نشسته اند