استخدام برنامه نویس در شرکت کامپیوتری فعال در حوزه دریایی وبندری