عکس / نیم صفحه ی نخست روزنامه های امروز کشور / 28 اردیبهشت