لبخند «دیپلماسی لبخند» به بی‌ نظیرترین و غیر قانونی‌ترین بازرسی‌ها