روسیه بدنبال ایجاد زمینه برای مذاکره بین کی یف و جدایی طلبان است