کارشناس داوری تبریزی/ اخراج آندو درست بود، پنالتی تراکتور گم شد