استخدام فیزیوتراپیست در درمانگاه کاشانک واقع در استان تهران