اجرای حکم شیخ نمر جامعه عربستان را با ناآرامی و ناامنی مواجه می‌کند