طبقه متوسط جامعه هویت کلاسیک خود را از دست داده اند