حملات انتحاری به زوار امام موسی کاظم (ع)/دستگیری متعرضین به ساختمان دیوان وقف اهل سنت عراق/حضور نخست و