تایید شاهکار پسر تونی/ به نماینده عادل هم اطلاعات غلط دادند!