عکس / اعدام شهروندان عراقی به اتهام سحر و جادو توسط داعش