مردم تهدیدی برای زاگرس نیستند/ ضرورت ایجاد معیشت جدید برای مردم توسط دولت