اسبقیان:اینترنت بود و می دانستم سپاهان برده/بازی که تمام شد با نمایندگان جشن قهرمانی گرفتیم!