هر کس در لباس خدمت به مملکت ضربه بزند مرتکب بدترین خیانت ها شده است