90/ عليرضا عالي سوت زد، بايد آندو را تشويق مي‌کرد؟!