ایران دارای بازاری جذاب و ویژه برای اروپای بحران‌زده است/ ایرانی‌ها به واسطه تحریم‌ها به خوبی آموخ