وزیر انرژی آمریکا: اساس مذاکرات ما بر پایه اعتماد نیست