انتشار خاطرات خالق «آمریکا ننگ به نیرنگ تو» در سالگرد فتح خرمشهر