نیازی به استعفای من نبود/ سرپرست فرد مورد نظرش را انتخاب کرده بود