بهروان پرده از رازهای بازی جنجالی در تبریز برداشت/ آقای منصوریان انصاف داشته باش