هاشمی: رزمندگان ما؛ تهدیدی برای حیفا و تلاویو هستند