فیلم حمله وحشیانه به بازیکن حین مصاحبه زنده تلویزیونی