صف‌آرایی پنجه‌های شیر و سپر عقاب در آسمان خلیج فارس