عضویت بیش از 2 هزار نفر در گروه های مطالعاتی پژوهشی زیارت در مساجد استان