بیمارستان 120تخت خوابی پارس آبادمغان 85درصد پیشرفت فیزیکی دارد