در جلسه هیئت دولت صورت گرفت دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به وقایع تبریز