مجریان انتخابات اخلاق مداری و قانون محوری را سرلوحه کار خود قرار دهند