گسترش محافل قرآنی جوانان و نوجوانان را به فراگیری و انس با قرآن کریم ترغیب می کند