مدیرعامل آبفا گلستان: صرفه جویی 10 الی 15 درصدی مصرف آب ضروری است