هاشمی: حفظ آبروی اسلام در پرهیز از گفتار و رفتار غیراخلاقی است