300 کشته در جريان عقب راندن داعش از «شهر باستاني پالميرا»