واعظی: مخابرات فکر سرویس دهی بهتر باشد تا تقسیم سود