علم بدون ایمان منحرف کننده است/ علم آل سعود تهی از ایمان است