چرا باید اسکوربورد ورزشگاه قطع باشد؟/ به دنبال گرفتن حق مردم آذربایجان هستیم