شهریاری: نگفتم داوری دیدار با نفت از پیش تعیین شده بود