پیروزی پرگل سیتی و توقف خانگی شیاطین سرخ برابر آرسنال