افزایش راندمان کشاورزی نیازمند مکانیزه شدن فعالیت‌ها است