جامعه امروز نیازمند بهره گیری از اندیشه های متعالی علما است