منظور از اينكه خداوند در قرآن کریم می فرماید: «ما شما ...