بعد از این همه ناکامی هیات مدیره استقلال استعفاء نمی دهد؟