غرب در ازای کوتاه آمدن ایران حاضر به امتیازدهی در سوریه است