عنایتی: حتما بیانی چیزهایی دیده که اینطور حرف می‌زند