سخنرانی علمی با محوریت پژوهش های غربی پیرامون آثار علمی کوشیار گیلانی در دانشگاه گیلان برگزار شد